Lietošanas zaudējumi (arī) norēķinu gadījumā “saskaņā ar eksperta atzinumu” un remonta apstiprinājuma atmaksāšanas iespēja.

(Juridiski saistošā) spriedumā, ko pasludināja 12.04.2021, Az. 23 O 899/20Šveinfurtes apgabaltiesa sniedza izsmeļošu atzinumu par jautājumiem, kas saistīti ar lietošanas zaudējumiem fiktīva norēķina gadījumā (t. i., bez remonta rēķina iesniegšanas), kā arī par atlīdzināmību un remonta apstiprinājuma prasībām:

Lietošanas zaudējumi arī fiktīva norēķina gadījumā. kompensējams par laiku, kas objektīvi nepieciešams remontam specializētā darbnīcā:

Fakts, ka šajā lietā puses nebija norēķinājušās par faktisko remonta veikšanu, bet gan prasītājs norēķinājās par negadījuma radītajiem zaudējumiem saskaņā ar 249. panta 2. punktu. Vācijas Civilkodeksa (BGB) 2. teikuma 1. teikums, pamatojoties uz eksperta atzinumu, būtiski nemaina tiesības uz kompensāciju par lietošanas zaudējumiem. Tomēr šādā gadījumā prasība par kompensāciju par lietošanas zaudējumu pastāv tikai tik ilgi, cik tas ir objektīvi nepieciešams remontam, pat ja faktiski veiktais pašremontdarbs noteiktos apstākļos varētu būt ilgāks.

Fiktīvu norēķinu gadījumā sestdienas un svētdienas pieskaita remontam objektīvi nepieciešamajām darba dienām, aprēķinot lietošanas zaudējumu ilgumu, ja tiek pārsniegta 5 darba dienu darba nedēļa:

Ja remonta ilgums ir vērtējams kā 6 darba dienas, tad fiktīvas vienošanās gadījumā ir kompensējami 8 dienu lietošanas zaudējumi, jo ir vispārzināms, ka, pamatojoties uz 5 dienu darba nedēļu – remontdarbnīcās remontdarbi regulāri nenotiek sestdienās un/vai svētdienās -, cietušais galu galā būtu zaudējis transportlīdzekļa lietošanu remonta dēļ ne tikai 6 darba dienās, bet arī divās nedēļas nogales dienās (sestdienās un svētdienās), kas noteikti atrodas starp šīm darba dienām.

Fiktīva izlīguma gadījumā tiesa var novērtēt objektīvi nepieciešamo remonta laiku saskaņā ar ZPO 287. pantu un vadīties pēc puses eksperta novērtējuma. Pārbaudes pakalpojumu sniedzēju veiktajiem vispārējiem novērtējumiem šajā ziņā nav nozīmes:

Ņemot vērā atbildības pamatu, par kuru starp pusēm nav strīda, atlīdzināmo zaudējumu apmēra noteikšana ir pakļauta tiesas diskrecionāram novērtējumam kā tiesisko seku jautājums saskaņā ar ZPO 287. pantu.

Tiesa savu aplēsi pamato ar privātā eksperta apgalvojumiem, kurš noteica remonta laiku ar norādīto ilgumu. Par eksperta apgalvojumiem nav šaubu. Lai gan atbildētājas ir apšaubījušas šo konstatējumu pamatotību, iesniedzot carexpert GmbH novērtējumu, un ir minējušas “koriģēto/apstiprināto” remonta laiku 3/4 darba dienas, konkrēti fakti par to, kā varētu rasties šāds mazāks remonta laiks, carexpert GmbH revīzijas ziņojumā nav atrodami. Situācija ir atšķirīga, ja runājam par privātā eksperta secinājumiem, kurš savā atzinumā detalizēti sadalīja veicamos remontdarbus, jo īpaši attiecībā uz izmantojamo darbaspēka vērtību (= “AW”). Tādējādi privātā eksperta secinājumi ir ticami un saprotami, pretēji vispārīgajam carexpert GmbH novērtējumam, uz kuru atbildētāja atsaucas bez sīkāka paskaidrojuma.

Remonta apstiprinājuma sagatavošanas izmaksas tiek uzskatītas par kompensējamu kaitējumu:

Remonta sertifikātam kā pierādījumam ir īpaša nozīme jautājumā par to, vai ir veikti remontdarbi, un tādējādi tas ir priekšnoteikums, lai varētu izpildīt cietušajai pusei uzlikto stingro pierādīšanas pienākumu attiecībā uz sākotnējā negadījuma radīto bojājumu novēršanu cita ceļu satiksmes negadījuma gadījumā. Šā iemesla dēļ remonta apstiprinājuma izmaksas ir uzskatāmas par atlīdzināmiem zaudējumiem, jo īpaši tāpēc, ka par prasītāja Mercedes bojājumiem tika ziņots HIS un jautājums par negadījuma bojājumu remontu šeit var tikt izvirzīts atkārtota bojājuma gadījumā.

Remonta apstiprinājumā (mutatis mutandis) jānorāda, ka remonts ir veikts saskaņā ar iepriekš sagatavotā remonta ziņojuma prasībām:

Vienīgais izšķirošais faktors šajā lietā ir tas, ka apstiprinājumu izdeva tas pats eksperts, kurš iepriekš bija noteicis veicamo remonta pasākumu apjomu un saturu. Tādējādi pat bez skaidras piezīmes remonta apstiprinājums ir jāsaprot tā, ka remonts ir veikts “saskaņā ar eksperta atzinumu” vai līdzīgi, proti, saskaņā ar iepriekš sagatavotā remonta eksperta atzinuma prasībām.

Tiek iekasēta vienota maksa 35 € plus PVN. PVN ir attaisnojams par remonta apstiprinājuma sagatavošanu, ko veic eksperts:

Tāpēc atbildētājiem ir jāatlīdzina prasītājam rēķinā norādītā summa 41,65 euro apmērā par remonta apstiprinājuma sagatavošanu. Iebildums pret to, ka eksperts, sagatavojot apstiprinājumu, nevajadzīgi fotografējis, tādējādi radot izmaksas, acīmredzami ir nepareizs. Tas ir tāpēc, ka eksperts prasītājam neprasīja samaksu par fotogrāfiju izgatavošanu; tā vietā eksperts iekasēja vienotu maksu 35 euro apmērā (plus PVN). Tiesai nav šaubu par šī vienreizējā maksājuma summas pamatotību.
Ihr Ansprechpartner

Rechtsanwalt und Fachanwalt fr Verkehrsrecht Gnter Grne in Schweinfurt

Günter Grüne
Rechtsanwalt | Partner

Fachanwalt für Verkehrsrecht
Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Verkehrsrecht im DAV

Informationen zu RA Grüne


Jetzt Kontakt aufnehmen

Telefon: 09721 / 1269

E-Mail: kanzlei@gp-recht.de