Tiesības dzēst testēšanas pakalpojumu sniedzējam un HIS datubāzei nodotos datus pēc remonta veikšanas.

Pēc zaudējumu atlīdzināšanas prasību iesniegšanas pēc ceļu satiksmes negadījuma cietušās puses personas datus pretējās atbildības apdrošināšanas sabiedrība regulāri nodod inspekcijas pakalpojumu sniedzējiem un HIS sistēmai. Šveinfurtes apgabaltiesā mēs sava klienta vārdā pieprasījām šo datu dzēšanu. Saistītajā (juridiski saistošajā) spriedumā par 12.04.2021, Az. 23 O 899/20Šveinfurtes apgabaltiesa apstiprināja šīs prasības par dzēšanu attiecībā uz pārbaudes pakalpojumu sniedzējiem pēc pārbaudes pabeigšanas un norēķinu veikšanas, kā arī attiecībā uz HIS sistēmu, taču neuzskatīja, ka datu pamata izpaušana būtu apstrīdama:

Atbildība par trešām personām izpausto datu dzēšanu:

Saskaņā ar 17. panta 17. punktu. VDAR 1. punkta a) apakšpunktu, personas dati ir jādzēš, tiklīdz tie vairs nav nepieciešami nolūkiem, kādiem tie tika vākti vai citādi apstrādāti. Tas jo īpaši attiecas uz gadījumiem, kad attiecībā uz reģistrētajiem datiem ir galīgi pabeigta pārbaudes procedūra, kas ir datu vākšanas vai glabāšanas pamatā (EST, NJW 2018 767 [769]). Dzēšana kā tāda ir jāveic “pārzinim” VDAR 4. panta 7. punkta izpratnē, lai gan gadījumā, ja trešā persona izraisa pārziņa (nepārtrauktu) glabāšanu, šai trešajai personai ir pienākums vērsties pret pārzini, iesniedzot prasību par tiesiskās aizsardzības līdzekļiem (sk. OLG Frankfurt a.M., GRUR 2018, 1283 [1285]).

Prasība dzēst datus, kurus pēc pārbaudes un norēķinu veikšanas vainīgā civiltiesiskās atbildības apdrošināšana ir nodevusi pārbaudes pakalpojumu sniedzējam:

Attiecībā uz testēšanas iestādē carexpert Kfz-Sachverständigen GmbH deponētajiem prasītāja datiem šajā brīdī nav nozīmes tam, ka otrais atbildētājs) likumīgi nodeva privātā eksperta ziņojumu, tostarp prasītāja datus, carexpert GmbH, lai pārbaudītu aprēķinus, veicot prasījuma nokārtošanu (sk., piemēram, OLG Frankfurt a.M., DS 2019, 261. lpp. [262] ar turpmākām atsaucēm). Jebkurā gadījumā pārbaudes rīkojums tikmēr ir izpildīts, tāpēc vairs nav iemesla turpmāk uzglabāt datus. Starp pusēm tika panākta vienošanās par zaudējumu atlīdzināšanu; tādējādi vairs nepastāvēja mērķis turpmāk izmantot prasītāja datus carexpert GmbH, tāpēc otrajam atbildētājam) ir jācenšas panākt prasītāja personas datu dzēšanu šajā uzņēmumā.

Prasība dzēst datus, kurus pēc remonta veikšanas vainīgā civiltiesiskās atbildības apdrošināšana ir nodevusi HIS (arī fiktīva norēķina gadījumā):

Ir taisnība, ka otrā atbildētāja kā apdrošināšanas nozares dalībnieka leģitīmā interese ziņot par fiktīvi nokārtotām apdrošināšanas atlīdzībām HIS, cita starpā, lai novērstu apdrošināšanas krāpšanu nākotnē, sākotnēji bija svarīgāka par prasītājas interesi informatīvajā pašnoteikšanās (sk. OLG Hamm, 14.02.2018., lēmums Nr. 11 U 126/17, BeckRS 2018, 14071 mAnm. Exter, NZV 2018, 583; LG Münster, 04.08.2017., lēmums Nr. 16 O 93/17, BeckRS 2017, 149303; LG Kassel, NJW-RR 2014, 854), tomēr prasītājs tikmēr ir iesniedzis arī pietiekamu remonta apstiprinājumu. Šis apstiprinājums apliecina, ka negadījuma bojājumi ir pilnībā un profesionāli novērsti (sk. iepriekš). Līdz ar to šī otrai atbildētājai iesniegtā izziņa izslēdz tās interesi – kas bija pamatota līdz izziņas iesniegšanai – izvairīties no jau nokārtoto zaudējumu dubultas atlīdzināšanas, turpinot uzglabāt attiecīgo negadījumu, par kuru HIS tika ziņots […], ziņojot par iespējamo jauno negadījumu. Tā kā šeit ir apstiprināta […] nejaušā bojājuma pilnīga novēršana, atkārtota likvidācija/reģistrācija jau pēc būtības ir izslēgta; tādēļ nav nepieciešama nepārtraukta glabāšana HIS, tāpēc atbildētājam ir jāstrādā pie prasītāja personas datu dzēšanas tajā.

Pamatota personas datu izpaušana testēšanas pakalpojumu sniedzējiem un HIS:

Kā norādīts iepriekš, datu nosūtīšana carexpert GmbH, lai pārbaudītu privātā eksperta konstatējumus, kā arī negadījuma reģistrēšanas uzsākšana HIS nebija apstrīdama, bet bija pamatota ar otrā atbildētāja likumīgajām interesēm.
Ihr Ansprechpartner

Rechtsanwalt und Fachanwalt fr Verkehrsrecht Gnter Grne in Schweinfurt

Günter Grüne
Rechtsanwalt | Partner

Fachanwalt für Verkehrsrecht
Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Verkehrsrecht im DAV

Informationen zu RA Grüne


Jetzt Kontakt aufnehmen

Telefon: 09721 / 1269

E-Mail: kanzlei@gp-recht.de