Konfidencialitātes politika

Grüne & Partner Rechtsanwälte mbB interneta lapu izmantošana ir iespējama bez personas datu norādīšanas. Tomēr, ja datu subjekts vēlas izmantot īpašus uzņēmumu pakalpojumus, izmantojot mūsu tīmekļa vietni, var būt nepieciešama personas datu apstrāde. Ja personas datu apstrāde ir nepieciešama un šādai apstrādei nav juridiska pamata, mēs parasti saņemam datu subjekta piekrišanu.

Personas datu, piemēram, datu subjekta vārda, uzvārda, adreses, e-pasta adreses vai tālruņa numura, apstrāde vienmēr notiek saskaņā ar valstī spēkā esošajiem datu aizsardzības noteikumiem, ko piemēro Grüne & Partner Rechtsanwälte mbB. Ar šo datu aizsardzības deklarāciju mūsu uzņēmums vēlas informēt sabiedrību par personas datu, kurus mēs vācam, izmantojam un apstrādājam, veidu, apjomu un mērķi. Turklāt ar šo datu aizsardzības deklarāciju datu subjekti tiek informēti par savām tiesībām.

Grüne & Partner Rechtsanwälte mbB kā datu pārzinis ir ieviesusi daudzus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu vispilnīgāko personas datu aizsardzību, kas tiek apstrādāti šajā tīmekļa vietnē. Tomēr datu pārraidei internetā vienmēr var būt drošības nepilnības, tāpēc absolūtu aizsardzību nevar garantēt. Šī iemesla dēļ katrs datu subjekts var brīvi iesniegt mums personas datus, izmantojot alternatīvus līdzekļus, piemēram, zvanot.

1. definīcijas

Grüne & Partner Rechtsanwälte datu aizsardzības deklarācijas pamatā ir termini, kas izmantoti Eiropas Direktīvā un Rīkojumā par datu aizsardzību (DS-GVO). Mūsu konfidencialitātes politikai jābūt viegli lasāmai un saprotamai gan sabiedrībai, gan mūsu klientiem un sadarbības partneriem. Lai to nodrošinātu, vēlamies iepriekš paskaidrot izmantotos terminus.

Šajā konfidencialitātes politikā mēs cita starpā lietojam šādus terminus:

 • (a) personas dati

  Personas dati ir jebkāda informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (turpmāk “datu subjekts”). Identificējama fiziska persona ir persona, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, vārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākiem faktoriem, kas raksturo šīs fiziskās personas fizisko, fizioloģisko, ģenētisko, garīgo, ekonomisko, kultūras vai sociālo identitāti.

 • (b) attiecīgā persona

  Datu subjekts ir jebkura identificēta vai identificējama fiziska persona, kuras personas datus apstrādā pārzinis.

 • c) Apstrāde

  Apstrāde ir jebkura darbība vai darbību kopums, ko veic ar personas datiem ar automātiskiem līdzekļiem vai bez tiem, piemēram, vākšana, reģistrēšana, organizēšana, sistematizēšana, arhivēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, izgūšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana, nosūtot, izplatot vai citādi padarot pieejamus, pielīdzināšana vai kombinēšana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana.

 • (d) apstrādes ierobežojumi

  Apstrādes ierobežošana ir glabāto personas datu marķēšana ar mērķi ierobežot to turpmāku apstrādi.

 • e) Profilēšana

  Profilēšana ir jebkura veida automatizēta personas datu apstrāde, kas ietver šādu personas datu izmantošanu, lai novērtētu konkrētus ar fizisku personu saistītus personiskus aspektus, jo īpaši, lai analizētu vai prognozētu aspektus, kas saistīti ar šīs fiziskās personas darba rezultātiem, ekonomisko situāciju, veselību, personiskajām vēlmēm, interesēm, uzticamību, uzvedību, atrašanās vietu vai atrašanās vietas maiņu.

 • f) Pseidonimizācija

  Pseidonimizācija ir personas datu apstrāde tādā veidā, lai personas datus vairs nevarētu attiecināt uz konkrētu datu subjektu, neizmantojot papildu informāciju, ar nosacījumu, ka šāda papildu informācija tiek glabāta atsevišķi un uz to attiecas tehniski un organizatoriski pasākumi, lai nodrošinātu, ka personas datus nevar attiecināt uz identificētu vai identificējamu fizisku personu.

 • (g) pārzinis vai par apstrādi atbildīgā persona

  Pārzinis vai par apstrādi atbildīgā persona ir fiziska vai juridiska persona, valsts iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kas viena pati vai kopā ar citām nosaka personas datu apstrādes mērķus un līdzekļus. Ja šādas apstrādes nolūkus un līdzekļus nosaka Savienības vai dalībvalsts tiesību akti, pārzini vai konkrētus tā izraudzīšanās kritērijus var paredzēt Savienības vai dalībvalsts tiesību aktos.

 • (h) Procesori

  Apstrādātājs ir fiziska vai juridiska persona, valsts iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kas apstrādā personas datus pārziņa vārdā.

 • i) Saņēmējs

  Saņēmējs ir fiziska vai juridiska persona, valsts iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kurai tiek izpausti personas dati, neatkarīgi no tā, vai tā ir vai nav trešā persona. Tomēr iestādes, kas var saņemt personas datus saistībā ar īpašām izmeklēšanas pilnvarām saskaņā ar Savienības vai dalībvalsts tiesību aktiem, netiek uzskatītas par saņēmējiem.

 • j) Trešais

  Trešā persona ir fiziska vai juridiska persona, valsts iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kas nav datu subjekts, pārzinis, apstrādātājs un personas, kuras ir pilnvarotas apstrādāt personas datus pārziņa vai apstrādātāja tiešā pakļautībā.

 • k) Piekrišana

  Piekrišana ir jebkura datu subjekta brīvi sniegta, konkrēta un apzināta norāde par savu gribu paziņojuma vai cita nepārprotama apstiprinoša akta veidā, ar kuru datu subjekts apliecina savu piekrišanu ar viņu saistīto personas datu apstrādei.

2. pārziņa nosaukums un adrese

Atbildīgā persona Vispārīgās datu aizsardzības regulas, citu Eiropas Savienības dalībvalstīs piemērojamo datu aizsardzības tiesību aktu un citu datu aizsardzības noteikumu izpratnē ir:

Grüne & Partner Rechtsanwälte mbB

Mainberger Straße 36

97422 Schweinfurt

Germany

Tel.: 097211269

E-pasts: kanzlei@gp-recht.de

Tīmekļa vietne: https://gp-recht.de/

3. sīkfaili

Grüne & Partner Rechtsanwälte mbB tīmekļa vietnēs tiek izmantotas sīkdatnes. Sīkfaili ir teksta faili, kas tiek saglabāti datora sistēmā, izmantojot interneta pārlūkprogrammu.

Daudzās vietnēs un serveros tiek izmantoti sīkfaili. Daudzos sīkfailos ir tā sauktais sīkfaila ID. Sīkfaila ID ir unikāls sīkfaila identifikators. To veido rakstzīmju virkne, pēc kuras interneta lapas un serverus var piesaistīt konkrētai interneta pārlūkprogrammai, kurā sīkfails ir saglabāts. Tas ļauj apmeklētajām tīmekļa vietnēm un serveriem atšķirt attiecīgās personas individuālo pārlūkprogrammu no citām interneta pārlūkprogrammām, kurās ir citas sīkdatnes. Konkrētu interneta pārlūkprogrammu var atpazīt un identificēt, izmantojot unikālo sīkfaila ID.

Izmantojot sīkdatnes, Grüne & Partner Rechtsanwälte mbB var nodrošināt šīs tīmekļa vietnes lietotājiem ērtākus pakalpojumus, kas nebūtu iespējams bez sīkdatņu iestatīšanas.

Izmantojot sīkfailu, informāciju un piedāvājumus mūsu tīmekļa vietnē var optimizēt lietotāja interesēs. Kā jau minēts, sīkfaili ļauj mums atpazīt mūsu vietnes lietotājus. Šīs atpazīšanas mērķis ir atvieglot lietotājiem mūsu vietnes lietošanu. Piemēram, tīmekļa vietnes lietotājam, kas izmanto sīkfailus, nav atkārtoti jāievada piekļuves dati katru reizi, kad viņš apmeklē tīmekļa vietni, jo to veic tīmekļa vietne un sīkfails, kas tiek saglabāts lietotāja datorsistēmā. Cits piemērs ir iepirkumu groza sīkfails tiešsaistes veikalā. Tiešsaistes veikals atceras preces, ko klients ir ievietojis virtuālajā iepirkumu grozā, izmantojot sīkdatni.

Datu subjekts jebkurā laikā var novērst sīkdatņu iestatīšanu mūsu tīmekļa vietnē, izmantojot atbilstošus iestatījumus izmantotajā interneta pārlūkprogrammā, un tādējādi pastāvīgi iebilst pret sīkdatņu iestatīšanu. Turklāt jau iestatītās sīkdatnes var jebkurā laikā dzēst, izmantojot interneta pārlūkprogrammu vai citas datorprogrammas. Tas ir iespējams visās parastajās interneta pārlūkprogrammās. Ja datu subjekts deaktivizē sīkdatņu iestatīšanu izmantotajā interneta pārlūkprogrammā, visas mūsu tīmekļa vietnes funkcijas var nebūt pilnībā izmantojamas.

4. vispārīgu datu un informācijas vākšana

Grüne & Partner Rechtsanwälte mbB tīmekļa vietne vāc virkni vispārīgu datu un informācijas ikreiz, kad datu subjekts vai automatizēta sistēma izsauc tīmekļa vietni. Šie vispārīgie dati un informācija tiek saglabāti servera žurnālu failos. Var tikt vākti šādi dati: (1) izmantotās pārlūkprogrammas veidi un versijas, (2) piekļuves sistēmas izmantotā operētājsistēma, (3) tīmekļa vietne, no kuras piekļuves sistēma piekļūst mūsu tīmekļa vietnei (tā sauktais novirzītājs), (4) vietnes, kurām piekļuves sistēma piekļūst mūsu tīmekļa vietnē, (5) piekļuves datums un laiks tīmekļa vietnei, (6) interneta protokola adrese (IP adrese), (7) piekļuves sistēmas interneta pakalpojumu sniedzējs un (8) citi līdzīgi dati un informācija, kas kalpo, lai novērstu briesmas uzbrukumu gadījumā mūsu informācijas tehnoloģiju sistēmām.

Izmantojot šos vispārīgos datus un informāciju, Grüne & Partner Rechtsanwälte mbB neizdara nekādus secinājumus par datu subjektu. Šī informācija ir nepieciešama, lai (1) pareizi nodrošinātu mūsu tīmekļa vietnes saturu, (2) optimizētu mūsu tīmekļa vietnes saturu, kā arī reklāmu, (3) nodrošinātu mūsu informācijas tehnoloģiju sistēmu un mūsu tīmekļa vietnes tehnoloģiju pastāvīgu funkcionalitāti, kā arī (4) sniegtu tiesībaizsardzības iestādēm informāciju, kas nepieciešama kriminālvajāšanai kiberuzbrukuma gadījumā. Tāpēc Grüne & Partner Rechtsanwälte mbB analizē anonīmi savāktos datus un informāciju, no vienas puses, statistikas vajadzībām, un, no otras puses, lai uzlabotu mūsu uzņēmuma datu aizsardzību un datu drošību, ar galīgo mērķi nodrošināt optimālu apstrādāto personas datu aizsardzības līmeni. Servera žurnālu datņu anonīmie dati tiek glabāti atsevišķi no jebkādiem datu subjekta sniegtajiem personas datiem.

5. kā sazināties ar mums, izmantojot tīmekļa vietni

Grüne & Partner Rechtsanwälte mbB tīmekļa vietnē, pamatojoties uz tiesību aktu noteikumiem, ir ietverta informācija, kas ļauj ātri elektroniski sazināties ar mūsu uzņēmumu, kā arī tieši sazināties ar mums, kas ietver arī tā sauktā elektroniskā pasta vispārējo adresi (e-pasta adresi). Ja datu subjekts sazinās ar pārzini, izmantojot e-pastu vai kontaktformu, datu subjekta nosūtītie personas dati tiek automātiski saglabāti. Šādus personas datus, ko datu subjekts brīvprātīgi sniedzis pārzinim, glabā, lai tos apstrādātu vai sazinātos ar datu subjektu. Šie personas dati netiks nodoti trešām personām.

6. komentāru funkcija tīmekļa vietnes emuārā

Grüne & Partner Rechtsanwälte mbB nodrošina lietotājiem iespēju atstāt individuālus komentārus par atsevišķiem bloga ierakstiem blogā, kas ir izvietots pārziņa tīmekļa vietnē. Blogs ir tīmekļa vietnes portāls, kas parasti ir publiski pieejams un kurā viens vai vairāki cilvēki, saukti par blogeriem vai tīmekļa blogeriem, var publicēt rakstus vai pierakstīt domas tā sauktajos blogpostos. Par blogpostus parasti var komentēt trešās personas.

Ja datu subjekts atstāj komentāru šajā tīmekļa vietnē publicētajā emuārā, papildus datu subjekta atstātajiem komentāriem tiek saglabāti un publicēti arī dati par komentāra ievadīšanas laiku un datu subjekta izvēlētais lietotājvārds (pseidonīms). Turklāt tiek reģistrēta arī datu subjekta interneta pakalpojumu sniedzēja (ISP) piešķirtā IP adrese. Šī IP adreses saglabāšana notiek drošības apsvērumu dēļ un gadījumā, ja attiecīgā persona pārkāpj trešo personu tiesības, publicējot komentārus vai publicējot nelikumīgu saturu. Tāpēc šo personas datu glabāšana ir pārziņa interesēs, lai nepieciešamības gadījumā pārkāpuma gadījumā tas varētu sevi attaisnot. Šie savāktie personas dati netiks izpausti trešajām personām, ja vien šāda izpaušana nav paredzēta likumā vai nav nepieciešama pārziņa juridiskās aizsardzības nolūkos.

7. personas datu regulāra dzēšana un bloķēšana.

Pārzinis apstrādā un glabā datu subjekta personas datus tikai tik ilgi, cik nepieciešams, lai sasniegtu glabāšanas mērķi, vai ja to paredz Eiropas direktīva un regula vai cits likumdevējs tiesību aktos vai noteikumos, kas attiecas uz pārzini.

Ja glabāšanas mērķis vairs nav spēkā vai ja beidzas Eiropas direktīvā un regulā vai citā kompetentā likumdevējā iestādē noteiktais glabāšanas termiņš, personas dati tiks regulāri bloķēti vai dzēsti saskaņā ar tiesību aktos paredzētajiem noteikumiem.

8. datu subjekta tiesības

 • a) Tiesības uz apstiprinājumu

  Katram datu subjektam ir Eiropas Direktīvā un Regulā piešķirtās tiesības saņemt no pārziņa apstiprinājumu par to, vai tiek apstrādāti ar viņu saistītie personas dati. Ja datu subjekts vēlas izmantot šīs apstiprināšanas tiesības, viņš jebkurā laikā var sazināties ar jebkuru pārziņa darbinieku.

 • b) Tiesības uz informāciju

  Ikvienai personai, uz kuru attiecas personas datu apstrāde, ir Eiropas direktīvā un regulā piešķirtās tiesības jebkurā laikā bez maksas saņemt no pārziņa piekļuvi un kopiju personas datiem, kas attiecas uz šo personu un kas tiek glabāti. Turklāt Eiropas direktīva un regula ir piešķīrusi datu subjektam piekļuvi šādai informācijai:

  • apstrādes nolūki
  • apstrādājamo personas datu kategorijas.
  • saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, kuriem personas dati ir vai tiks izpausti, jo īpaši attiecībā uz saņēmējiem trešās valstīs vai starptautiskām organizācijām.
  • ja iespējams, plānoto personas datu glabāšanas ilgumu vai, ja tas nav iespējams, kritērijus šā ilguma noteikšanai.
  • par to, ka pastāv tiesības pieprasīt, lai pārzinis labotu vai dzēstu personas datus, kas uz viņiem attiecas, vai lai pārzinis ierobežotu to apstrādi, vai tiesības iebilst pret šādu apstrādi.
  • vai pastāv tiesības pārsūdzēt lēmumu uzraudzības iestādē.
  • ja personas dati nav iegūti no datu subjekta: Visa pieejamā informācija par datu izcelsmi
  • automatizētas lēmumu pieņemšanas, tostarp profilēšanas, esamību saskaņā ar VDAR 22. panta 1. un 4. punktu un, vismaz šajos gadījumos, jēgpilnu informāciju par iesaistīto loģiku un šādas apstrādes apjomu un paredzēto ietekmi uz datu subjektu.

  Turklāt datu subjektam ir tiesības piekļūt tam, vai personas dati ir nosūtīti uz trešo valsti vai starptautiskai organizācijai. Šādā gadījumā datu subjektam ir arī tiesības saņemt informāciju par atbilstošām garantijām saistībā ar nosūtīšanu.

  Ja datu subjekts vēlas izmantot šīs piekļuves tiesības, viņš jebkurā laikā var sazināties ar jebkuru pārziņa darbinieku.

 • c) Tiesības labot

  Jebkurai personai, kuru skar personas datu apstrāde, ir Eiropas direktīvā un regulā piešķirtās tiesības pieprasīt nekavējoties labot neprecīzus personas datus, kas uz viņu attiecas. Turklāt datu subjektam ir tiesības, ņemot vērā apstrādes nolūkus, pieprasīt nepilnīgu personas datu papildināšanu, tostarp ar papildu deklarācijas palīdzību.

  Ja datu subjekts vēlas izmantot šīs labošanas tiesības, viņš jebkurā laikā var sazināties ar jebkuru pārziņa darbinieku.

 • d) Tiesības uz dzēšanu (tiesības tikt aizmirstam)

  Ikvienai personai, uz kuru attiecas personas datu apstrāde, ir Eiropas Direktīvā un Regulā piešķirtās tiesības no pārziņa nekavējoties panākt, lai pārzinis dzēstu personas datus, kas uz viņu attiecas, ja ir piemērojams kāds no turpmāk minētajiem pamatojumiem un ja apstrāde nav nepieciešama:

  • Personas dati tika vākti vai citādi apstrādāti mērķiem, kuriem tie vairs nav nepieciešami.
  • Datu subjekts atsauc savu piekrišanu, kas ir apstrādes pamatā saskaņā ar 6. panta 2. punktu. DS-GVO 1. panta a) punkta a) apakšpunktu vai 9. panta 9. punktu. VDAR 2(a), un apstrādei nav cita juridiskā pamata.
  • Datu subjekts saskaņā ar 21. panta 2. punktu. 1 DS-GVO un apstrādei nav svarīgāka leģitīma pamatojuma, vai datu subjekts iebilst pret apstrādi saskaņā ar DS-GVO 21. panta 1. punktu. 2 DS-GVO iebilst pret apstrādi.
  • Personas dati ir apstrādāti nelikumīgi.
  • Personas datu dzēšana ir nepieciešama, lai izpildītu juridisku pienākumu saskaņā ar Savienības vai dalībvalsts tiesību aktiem, kas attiecas uz pārzini.
  • Personas dati tika vākti saistībā ar informācijas sabiedrības pakalpojumiem, kas tiek piedāvāti saskaņā ar 8. panta 8. punktu. Savākts 1 DS-GVO.

  Ja ir spēkā kāds no iepriekš minētajiem iemesliem un datu subjekts vēlas pieprasīt, lai tiktu dzēsti Grüne & Partner Rechtsanwälte mbB glabātie personas dati, viņš jebkurā laikā var sazināties ar jebkuru pārziņa darbinieku. Grüne & Partner Rechtsanwälte mbB darbinieks nodrošina, ka dzēšanas pieprasījums tiek izpildīts nekavējoties.

  Ja personas datus publisko Grüne & Partner Rechtsanwälte mbB un mūsu uzņēmums ir atbildīgā puse saskaņā ar 17. panta 17. punktu. 1 DS-GVO dzēst personas datus, Grüne & Partner Rechtsanwälte mbB, ņemot vērā pieejamās tehnoloģijas un īstenošanas izmaksas, īsteno saprātīgus pasākumus, tostarp tehniskus pasākumus, lai informētu citus datu pārziņus, kas apstrādā publicētos personas datus, ka datu subjekts ir pieprasījis šiem citiem datu pārziņiem dzēst visas saites uz personas datiem vai to kopijas vai replikācijas, ja vien apstrāde nav nepieciešama. Grüne & Partner Rechtsanwälte mbB darbinieks atsevišķos gadījumos nodrošinās nepieciešamo rīcību.

 • e) Tiesības uz apstrādes ierobežošanu

  Jebkurai personai, uz kuru attiecas personas datu apstrāde, ir Eiropas direktīvā un regulā piešķirtās tiesības pieprasīt, lai pārzinis ierobežo apstrādi, ja ir izpildīts viens no šādiem nosacījumiem:

  • Datu subjekts apstrīd personas datu precizitāti uz laiku, kas ļauj pārzinim pārbaudīt personas datu precizitāti.
  • apstrāde ir nelikumīga, datu subjekts iebilst pret personas datu dzēšanu un tā vietā pieprasa ierobežot personas datu izmantošanu.
  • Pārzinim personas dati vairs nav vajadzīgi apstrādes nolūkiem, bet datu subjektam tie ir vajadzīgi, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu juridiskas prasības.
  • Datu subjekts ir iebildis pret apstrādi saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 21. panta 21. punkts. 1 VDAR, un vēl nav skaidrs, vai pārziņa likumīgie iemesli ir svarīgāki par datu subjekta likumīgajiem iemesliem.

  Ja ir izpildīts kāds no iepriekš minētajiem nosacījumiem un datu subjekts vēlas pieprasīt ierobežot Grüne & Partner Rechtsanwälte mbB glabātos personas datus, viņš jebkurā laikā var sazināties ar jebkuru pārziņa darbinieku. Grüne & Partner Rechtsanwälte mbB darbinieks organizēs apstrādes ierobežošanu.

 • f) Tiesības uz datu pārnesamību

  Jebkurai personai, uz kuru attiecas personas datu apstrāde, ir Eiropas direktīvā un regulā piešķirtās tiesības saņemt personas datus, kas attiecas uz viņu un ko datu subjekts ir sniedzis pārzinim, strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā. Viņai ir arī tiesības nosūtīt šos datus citam pārzinim, netraucējot pārzinim, kuram personas dati tika sniegti, ja apstrāde pamatojas uz piekrišanu saskaņā ar 6. panta 6. punktu. DS-GVO 1. panta a) punkta a) apakšpunktu vai 9. panta 9. punktu. DS-GVO 2. panta 2. punkta a) apakšpunktu vai par līgumu saskaņā ar 6. panta 6. punktu. VDAR 1. punkta b) apakšpunktu un apstrāde tiek veikta automatizēti, izņemot gadījumus, kad apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim piešķirtās oficiālās pilnvaras.

  Turklāt, īstenojot savas tiesības uz datu pārnesamību saskaņā ar 20. panta 2. punktu. 1 VDAR tiesības panākt personas datu tiešu nosūtīšanu no viena pārziņa citam pārzinim, ja tas ir tehniski iespējams un ja tas nelabvēlīgi neietekmē citu personu tiesības un brīvības.

  Lai īstenotu tiesības uz datu pārnesamību, datu subjekts var jebkurā laikā sazināties ar jebkuru Grüne & Partner Rechtsanwälte mbB darbinieku.

 • g) Tiesības iebilst

  Ikvienai personai, kuru skar personas datu apstrāde, ir Eiropas direktīvā un regulā piešķirtas tiesības, pamatojoties uz savu konkrēto situāciju, jebkurā laikā iebilst pret personas datu apstrādi, kas attiecas uz šo personu un kas tiek veikta, pamatojoties uz direktīvas 6. panta 1. punktu. Datu aizsardzības regulas 1. punkta e) vai f) apakšpunktu. Tas attiecas arī uz profilēšanu, pamatojoties uz šiem noteikumiem.

  Grüne & Partner Rechtsanwälte mbB vairs neapstrādā personas datus, ja ir saņemts iebildums, ja vien mēs nevaram pierādīt pārliecinošus leģitīmus apstrādes iemeslus, kas ir svarīgāki par datu subjekta interesēm, tiesībām un brīvībām, vai lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu juridiskas prasības.

  Ja Grüne & Partner Rechtsanwälte mbB apstrādā personas datus tiešās tirgvedības nolūkā, datu subjektam ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret personas datu apstrādi šādas tirgvedības nolūkā. Tas attiecas arī uz profilēšanu, ciktāl tā ir saistīta ar šādu tiešo reklāmu. Ja datu subjekts iebilst pret apstrādi tiešās tirgvedības nolūkos, Grüne & Partner Rechtsanwälte mbB vairs neapstrādās personas datus šiem nolūkiem.

  Turklāt datu subjektam ir tiesības, pamatojoties uz viņa konkrēto situāciju, iebilst pret viņa personas datu apstrādi, ko Grüne & Partner Rechtsanwälte mbB veic zinātniskās vai vēstures pētniecības nolūkos vai statistikas nolūkos saskaņā ar Datu aizsardzības likuma 89. panta 1. punktu. 1 DS-GVO, ja vien šāda apstrāde nav nepieciešama, lai veiktu uzdevumu sabiedrības interesēs.

  Lai izmantotu tiesības iebilst, datu subjekts var tieši sazināties ar jebkuru Grüne & Partner Rechtsanwälte mbB darbinieku vai citu darbinieku. Datu subjekts var arī brīvi izmantot savas tiesības iebilst pret informācijas sabiedrības pakalpojumu izmantošanu, neskarot Direktīvu 2002/58/EK, izmantojot automatizētas procedūras, izmantojot tehniskās specifikācijas.

 • h) Automatizēti lēmumi atsevišķos gadījumos, tostarp profilēšana

  Ikvienai personai, uz kuru attiecas personas datu apstrāde, ir Eiropas direktīvā un regulā piešķirtās tiesības nepiemērot lēmumu, kas balstīts tikai uz automatizētu apstrādi, tostarp profilēšanu, un kas rada tiesiskas sekas attiecībā uz šo personu vai līdzīgi būtiski ietekmē šo personu, ar nosacījumu, ka lēmums (1) nav nepieciešams, lai noslēgtu vai izpildītu līgumu starp datu subjektu un pārzini, vai (2) ir atļauts ar Savienības vai dalībvalsts tiesību aktiem, kas attiecas uz pārzini, un ka šādos tiesību aktos ir paredzēti atbilstīgi pasākumi datu subjekta tiesību un brīvību un likumīgo interešu aizsardzībai, vai (3) ir pieņemts ar datu subjekta skaidru piekrišanu.

  Ja lēmums (1) ir nepieciešams, lai noslēgtu vai izpildītu līgumu starp datu subjektu un datu pārzini, vai (2) tas tiek pieņemts ar datu subjekta nepārprotamu piekrišanu, Grüne & Partner Rechtsanwälte mbB īsteno piemērotus pasākumus, lai aizsargātu datu subjekta tiesības un brīvības un likumīgās intereses, kas ietver vismaz tiesības panākt datu subjekta iesaistīšanos no pārziņa puses, izteikt savu viedokli un apstrīdēt lēmumu.

  Ja datu subjekts vēlas izmantot tiesības attiecībā uz automatizētiem lēmumiem, viņš jebkurā laikā var sazināties ar jebkuru pārziņa darbinieku.

 • i) Tiesības atsaukt piekrišanu saskaņā ar datu aizsardzības tiesību aktiem

  Jebkurai personai, kuru skar personas datu apstrāde, ir Eiropas direktīvā un regulā piešķirtās tiesības jebkurā laikā atsaukt piekrišanu personas datu apstrādei.

  Ja datu subjekts vēlas izmantot tiesības atsaukt piekrišanu, viņš jebkurā laikā var sazināties ar jebkuru pārziņa darbinieku.

9. datu aizsardzība pieteikumos un pieteikšanās procesā.

Pārzinis apkopo un apstrādā pieteikumu iesniedzēju personas datus, lai pārvaldītu pieteikšanās procedūru. Apstrāde var notikt arī elektroniski. Tas jo īpaši attiecas uz gadījumiem, kad pieteikuma iesniedzējs attiecīgos pieteikuma dokumentus pārzinim nosūta elektroniski, piemēram, pa e-pastu vai izmantojot tīmekļa veidlapu tīmekļa vietnē. Ja datu pārzinis noslēdz darba līgumu ar pieteikuma iesniedzēju, nosūtītie dati tiks glabāti, lai apstrādātu darba attiecības saskaņā ar tiesību aktu noteikumiem. Ja pārzinis neslēdz darba līgumu ar pieteikuma iesniedzēju, pieteikuma failus automātiski dzēš divus mēnešus pēc paziņojuma par noraidījuma lēmumu, ja vien pārzinis nav pamatojis citādi. Citas leģitīmas intereses šajā nozīmē ir, piemēram, pienākums sniegt pierādījumus tiesvedībā saskaņā ar Vispārējo vienlīdzīgas attieksmes likumu (AGG).

10. datu aizsardzības noteikumi par Google AdWords izmantošanu un piemērošanu

Pārzinis šajā vietnē ir integrējis Google AdWords. Google AdWords ir interneta reklāmas pakalpojums, kas ļauj reklāmdevējiem izvietot reklāmas gan Google meklētājprogrammas rezultātos, gan Google reklāmas tīklā. Google AdWords ļauj reklāmdevējam iepriekš norādīt konkrētus atslēgvārdus, ar kuru palīdzību reklāma tiek parādīta Google meklētājprogrammas rezultātos tikai tad, kad lietotājs ar meklētājprogrammu iegūst atslēgvārdam atbilstošu meklēšanas rezultātu. Google reklāmas tīklā reklāmas tiek izplatītas tēmai atbilstošās tīmekļa vietnēs, izmantojot automātisku algoritmu un saskaņā ar iepriekš definētiem atslēgvārdiem.

Google AdWords pakalpojumu operators ir uzņēmums Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublina, D04 E5W5, Īrija.

Google AdWords mērķis ir reklamēt mūsu vietni, rādot interesēm atbilstošu reklāmu trešo pušu uzņēmumu vietnēs un Google meklētājprogrammas meklēšanas rezultātos, kā arī rādīt trešo pušu reklāmas mūsu vietnē.

Ja datu subjekts piekļūst mūsu vietnei, izmantojot Google reklāmu, Google datu subjekta informācijas tehnoloģiju sistēmā saglabā tā saukto konversijas sīkfailu. Kas ir sīkfaili, jau ir paskaidrots iepriekš. Konvertēšanas sīkfails zaudē savu derīgumu pēc trīsdesmit dienām un netiek izmantots, lai identificētu attiecīgo personu. Ja sīkfaila derīguma termiņš vēl nav beidzies, konversijas sīkfails tiek izmantots, lai izsekotu, vai mūsu vietnē ir izsauktas noteiktas apakšlapas, piemēram, tiešsaistes veikala sistēmas iepirkumu grozs. Konversijas sīkfails ļauj mums un uzņēmumam Google izsekot, vai datu subjekts, kas mūsu vietnei ir piekļūstis, izmantojot AdWords reklāmu, ir veicis pārdošanu, t. i., ir pabeidzis vai atcēlis pirkumu.

Izmantojot konversijas sīkfailu, iegūtos datus un informāciju Google izmanto, lai apkopotu mūsu vietnes apmeklējumu statistiku. Savukārt šo apmeklējumu statistiku mēs izmantojam, lai noteiktu kopējo lietotāju skaitu, kas pie mums tika novirzīti, izmantojot AdWords reklāmas, t. i., lai noteiktu attiecīgās AdWords reklāmas veiksmi vai neveiksmi un optimizētu mūsu AdWords reklāmas nākotnē. Ne mūsu uzņēmums, ne citi Google AdWords reklāmdevēji nesaņem no Google informāciju, ar kuras palīdzību varētu identificēt datu subjektu.

Izmantojot konversijas sīkfailu, tiek saglabāta personiska informācija, piemēram, attiecīgās personas apmeklētās tīmekļa lapas. Katru reizi, kad apmeklējat mūsu tīmekļa vietni, personas dati, tostarp datu subjekta izmantotā interneta savienojuma IP adrese, tiek nosūtīti uzņēmumam Google Amerikas Savienotajās Valstīs. Šos personas datus Google glabā Amerikas Savienotajās Valstīs. Google var kopīgot šos tehniskajā procesā iegūtos personas datus ar trešām personām.

Datu subjekts jebkurā laikā var novērst sīkfailu iestatīšanu mūsu tīmekļa vietnē, kā jau aprakstīts iepriekš, izmantojot atbilstošus iestatījumus izmantotajā interneta pārlūkprogrammā, un tādējādi pastāvīgi iebilst pret sīkfailu iestatīšanu. Šāds izmantotā interneta pārlūkprogrammas iestatījums arī neļautu Google uzstādīt konversijas sīkfailu datu subjekta informācijas tehnoloģiju sistēmā. Turklāt Google AdWords jau iestatīto sīkfailu var jebkurā laikā dzēst, izmantojot interneta pārlūkprogrammu vai citu programmatūru.

Turklāt datu subjektam ir iespēja iebilst pret Google uz interesēm balstītu reklāmu. Lai to izdarītu, datu subjektam no jebkuras viņa izmantotās interneta pārlūkprogrammas jāizsauc saite www.google.de/settings/ads un tajā jāveic vajadzīgie iestatījumi.

Papildu informāciju un piemērojamo Google konfidencialitātes politiku var atrast vietnē https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

11. datu aizsardzības noteikumi par Matomo izmantošanu un piemērošanu

Kontrolieris šajā vietnē ir integrējis Matomo komponentu. Matomo ir atvērtā pirmkoda programmatūras rīks tīmekļa analīzei. Tīmekļa analīze ir datu vākšana, apkopošana un novērtēšana par tīmekļa vietņu apmeklētāju uzvedību. Tīmekļa analīzes rīks cita starpā apkopo datus par to, no kuras tīmekļa vietnes datu subjekts ieradās tīmekļa vietnē (tā sauktais refereris), kuras tīmekļa vietnes apakšlapas tika apmeklētas vai cik bieži un cik ilgi tika skatīta kāda apakšlapa. Tīmekļa analīzi galvenokārt izmanto, lai optimizētu tīmekļa vietni un analizētu interneta reklāmas izmaksas un ieguvumus.

Programmatūra darbojas uz pārziņa servera, un žurnāla faili, kas ir sensitīvi datu aizsardzības tiesību aktu izpratnē, tiek glabāti tikai šajā serverī.

Matomo komponenta mērķis ir analizēt mūsu vietnes apmeklētāju plūsmu. Pārzinis iegūtos datus un informāciju cita starpā izmanto, lai novērtētu šīs tīmekļa vietnes lietojumu, lai sagatavotu tiešsaistes pārskatus, kuros atspoguļotas darbības mūsu tīmekļa vietnēs.

Matomo uzstāda sīkfailu datu subjekta informācijas tehnoloģiju sistēmā. Kas ir sīkfaili, jau ir paskaidrots iepriekš. Sīkfaila iestatīšana ļauj mums analizēt mūsu vietnes izmantošanu. Katru reizi, kad tiek izsaukta kāda no atsevišķām šīs tīmekļa vietnes lapām, Matomo komponents automātiski liek datu subjekta informācijas tehnoloģiju sistēmas interneta pārlūkprogrammai tiešsaistes analīzes nolūkā nosūtīt datus uz mūsu serveri. Veicot šo tehnisko procedūru, mēs iegūstam informāciju par personas datiem, piemēram, attiecīgās personas IP adresi, ko mēs izmantojam, lai cita starpā izsekotu apmeklētāju izcelsmi un klikšķus.

Izmantojot sīkfailu, tiek saglabāta personiska informācija, piemēram, piekļuves laiks, vieta, no kuras notikusi piekļuve, un mūsu vietnes apmeklējumu biežums. Katru reizi, kad apmeklējat mūsu vietni, šie personas dati, tostarp attiecīgās personas izmantotā interneta savienojuma IP adrese, tiek nosūtīti uz mūsu serveri. Šos personas datus mēs glabājam. Mēs šos personas datus nenododam trešām personām.

Datu subjekts jebkurā laikā var novērst sīkfailu iestatīšanu mūsu tīmekļa vietnē, kā jau aprakstīts iepriekš, izmantojot atbilstošus iestatījumus izmantotajā interneta pārlūkprogrammā, un tādējādi pastāvīgi iebilst pret sīkfailu iestatīšanu. Šāds izmantotā interneta pārlūkprogrammas iestatījums arī neļautu Matomo uzstādīt sīkfailu datu subjekta informācijas tehnoloģiju sistēmā. Turklāt Matomo jau iestatīto sīkfailu var jebkurā laikā izdzēst, izmantojot interneta pārlūkprogrammu vai citu programmatūru.

Turklāt datu subjektam ir iespēja iebilst pret Matomo ģenerēto datu vākšanu, kas saistīta ar šīs tīmekļa vietnes izmantošanu, un novērst šādu datu vākšanu. Lai to izdarītu, datu subjektam savā pārlūkprogrammā jāiestata “Do Not Track”.

Tomēr, iestatot atteikšanās sīkfailu, pastāv iespēja, ka pārziņa interneta lapas datu subjektam vairs nebūs pilnībā izmantojamas.

Papildu informācija un piemērojamie Matomo datu aizsardzības noteikumi ir atrodami vietnē https://matomo.org/privacy/.

12. apstrādes juridiskais pamats

6. panta I lit. DS-GVO ir mūsu uzņēmuma juridiskais pamats apstrādes darbībām, kurās mēs saņemam piekrišanu konkrētam apstrādes nolūkam. Ja personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu līgumu, kurā datu subjekts ir līgumslēdzēja puse, kā tas ir, piemēram, gadījumā ar apstrādes darbībām, kas ir nepieciešamas preču piegādei vai cita pakalpojuma vai atlīdzības sniegšanai, apstrāde pamatojas uz 6. panta I lit. b VDAR. Tas pats attiecas uz apstrādes darbībām, kas ir nepieciešamas, lai īstenotu pasākumus pirms līguma noslēgšanas, piemēram, gadījumā, kad tiek veikti pieprasījumi par mūsu produktiem vai pakalpojumiem. Ja uz mūsu uzņēmumu attiecas juridisks pienākums, kura dēļ personas datu apstrāde ir nepieciešama, piemēram, nodokļu saistību izpildei, apstrāde pamatojas uz 6. panta I lit. c VDAR. Retos gadījumos personas datu apstrāde var būt nepieciešama, lai aizsargātu datu subjekta vai citas fiziskas personas vitāli svarīgas intereses. Piemēram, ja apmeklētājs mūsu telpās gūtu traumu un tā rezultātā viņa vārds, vecums, veselības apdrošināšanas informācija vai cita būtiska informācija būtu jānodod ārstam, slimnīcai vai citai trešai personai. Tādā gadījumā apstrādi veiktu, pamatojoties uz 6. panta I daļas 1. punkta b) apakšpunktu. d DS-GVO.
Galu galā apstrādes darbības varētu balstīties uz 6. panta I daļas 1. punktu. f DS-GVO. Apstrādes darbības, uz kurām neattiecas neviens no iepriekš minētajiem juridiskajiem pamatiem, pamatojas uz šo juridisko pamatu, ja apstrāde ir nepieciešama, lai aizsargātu mūsu uzņēmuma vai trešās personas likumīgās intereses, ar nosacījumu, ka datu subjekta intereses, pamattiesības un pamatbrīvības nav svarīgākas. Mums ir atļauts veikt šādas apstrādes darbības, jo īpaši tāpēc, ka Eiropas likumdevējs tās ir īpaši pieminējis. Šajā sakarā viņš uzskatīja, ka leģitīmas intereses var pieņemt, ja datu subjekts ir pārziņa klients (VDAR 47. apsvēruma otrais teikums).

13. leģitīmās apstrādes intereses, ko īsteno pārzinis vai trešā persona.

Ja personas datu apstrādes pamatā ir 6. panta I lit. f DS-GVO mūsu leģitīmās intereses ir mūsu uzņēmējdarbības veikšana visu mūsu darbinieku un mūsu akcionāru labklājības labā.

14. personas datu glabāšanas ilgums.

Personas datu glabāšanas ilguma kritērijs ir attiecīgais likumā noteiktais glabāšanas periods. Pēc termiņa beigām attiecīgie dati tiek regulāri dzēsti, ja tie vairs nav nepieciešami līguma izpildei vai uzsākšanai.

15. juridiskās vai līgumā noteiktās prasības sniegt personas datus; nepieciešamība līguma noslēgšanai; datu subjekta pienākums sniegt personas datus; personas datu nesniegšanas iespējamās sekas.

Vēlamies jūs informēt, ka personas datu sniegšana ir daļēji prasīta ar likumu (piemēram, nodokļu noteikumi) vai var izrietēt arī no līguma noteikumiem (piemēram, informācija par līgumpartneri).
Dažkārt, lai noslēgtu līgumu, datu subjektam var būt nepieciešams mums sniegt personas datus, kas mums pēc tam jāapstrādā. Piemēram, datu subjektam ir pienākums sniegt mums personas datus, ja mūsu uzņēmums ar viņu noslēdz līgumu. Personas datu nesniegšana nozīmētu, ka līgumu ar datu subjektu nevar noslēgt.
Pirms datu subjekts sniedz personas datus, datu subjektam ir jāsazinās ar kādu no mūsu darbiniekiem. Mūsu darbinieks katrā atsevišķā gadījumā informēs datu subjektu par to, vai personas datu sniegšana ir prasīta ar likumu vai līgumu vai ir nepieciešama līguma noslēgšanai, vai ir pienākums sniegt personas datus un kādas būtu sekas, ja personas dati netiktu sniegti.

16. automatizētas lēmumu pieņemšanas esamība

Kā atbildīgs uzņēmums mēs neizmantojam automātisku lēmumu pieņemšanu vai profilēšanu.